Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada

30. 1. 2008

Během valné hromady byla přednesena zpráva o činnosti sboru v uplynulém roce 2007 a plán činností na rok 2008, zprávu přednesla starostka sboru paní Hana Křížová. Poté následovala diskuse, odměňování čestných a zasloužilých členů sboru a bylo přijato Usnesení výroční valné hromady sboru. Naší výroční schůze se také zúčastnili hosté, pan Libor Zajíček – starosta obce Rybník a pan Kopecký Milan – zástupce okrsku č. 12.


Zpráva o činnosti sboru

Vážení členové, vážení hosté!

S příchodem nového roku většina z nás bilancuje uplynulé období a hodnotí úspěchy i nezdary.

Také náš sbor na dnešní výroční valné hromadě zhodnotí svojí činnost za rok 2007. V tomto roce se výrazněji začala řešit otázka nezbytného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů, kdy byla pochopena nutnost vystrojit a vybavit ty, kteří o své vlastní kvůli chodí do skutečného ohně, kteří sami sebe vystavují nebezpečí, když s vlastním rizikem zachraňují životy, zdraví a majetek jiných. Bez vlastní moderní techniky a bez jejího osvojení dobrovolnými hasiči by obce nebyly schopny čelit všem vrtochům přírody nebo i lidmi zaviněnými tragédiemi. Sbory dobrovolných hasičů se staly významnou a nezastupitelnou součástí integrovaného záchranného systému.

Výroční valná hromada našeho sboru konaná dne 3. února 2007 uložila členům tyto úkoly:

- provést nátěr vrat na budově hasičské zbrojnice – tento úkol nebyl splněn vzhledem ke špatnému stavu vrat, proto byl dán požadavek na obecní úřad na výměnu vrat v roce 2008

- organizačně zabezpečit VI. roční pohárové soutěže – úkol splněn, soutěž se konala dne 12. května za účasti 46 družstev

- organizačně zajistit V. ročník netradiční soutěže – úkol splněn, soutěž se konala dne 29. září za účasti 9 družstev, z toho byla 2 družstva hasičů Svit – Podskalka a za účasti delegace hasičů Biehainu

- připravit 1 družstvo žen a 1 družstvo mužů na soutěže – úkol splněn – družstvo žen se zúčastnilo netradiční soutěže na Lhotce dne 14. dubna, 6. května soutěže ve slovenském Svitu, 12. května naší pohárové soutěže, 19. května okrskové soutěže na Lhotce, 16. června soutěže v německém Biehainu, 21. července pohárové soutěže v České Třebové, 28. července v Mladkově, 4. srpna netradiční soutěže v Turově a 11. srpna ve Třebovici.

Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže ve Svitu, naší soutěže, okrskové soutěže, soutěže v Biehainu a v České Třebové. Muži se nezúčastňovali dalších soutěží vzhledem k tomu, že zabezpečovali brigády

- organizačně zajistit akci Pálení čarodějnic – úkol splněn, akce se konala 28. dubna za velké účasti občanů

Mimo těchto úkolů zajišťovali členové sboru další činnosti. Prvořadým úkolem byla práce na klubovně a hřišti – bylo dokončeno zateplení budovy a dokončení a nátěr fasády, jsou připraveny půdní prostory na zateplení, dále úpravy a sekání hřiště, příprava dřeva, úklid hasičské zbrojnice.

 Ve dnech 5. – 7. května se členové zúčastnili družební akce hasičů slovenského Svitu-Podskalky, 26. května se 12 členů podívalo na dálkovou dopravu vody parními stříkačkami na hrad Svojanov, ve dnech 15. – 17. června se 15 členů společně s hasiči Parníka zúčastnilo družebního zájezdu do německého Biehainu, kterého se zúčastnil i starosta obce pan Libor Zajíček, který také s družstvem mužů soutěžil, 7. července se na klubovně konala svatba, ženy sboru tuto akci organizačně zajistily k plné spokojenosti hostů, 21. července jsme se zúčastnili posezení s hasiči Biehainu U Floriána, 11. srpna jsme pro občany obce uspořádali hasičskou zábavu s hudbou pana Radka Urbana s velkou účastí, proto chceme v dalších letech pokračovat tradičními pouťovými vycházkami, jednotka sboru se zúčastnila prověřovacího námětového cvičení v České Třebové – Borku, 30. prosince jsme soutěžili v koulení kuželek v místní kuželně, na klubovně se konal Silvestr, konaly se zde i oslavy životních jubileí nejen členů sboru.

 Tuto činnost bychom nebyli schopni zajistit bez pomoci obecního úřadu, ale i našich sponzorů. Vstříc nám vychází i ředitelství základní školy při ubytování našich přátel ze Slovenska.

 

 Na činnosti sboru se v roce 2007 podílelo 31 členů, bylo odpracováno 1 286 brigádnických hodin.

 Vzhledem k tomu, že někteří členové ukončili svoji činnost ve sboru, jiní pro nemoc, navrhuje výbor změny ve složení výboru: referentku žen Kateřinu Mísařovou, revizní komise bude pracovat ve složení – Kolářová Adéla, Herrman Tomáš a Kolář Miroslav. Jednotka sboru bude doplněna o Jana Majksnera ml.

 S úkoly v roce 2007 jsme se čestně vypořádali, ale je již rok 2008, ve kterém nás čekají tyto úkoly:

- v případě zajištění finančních prostředků výměna vrat na hasičské zbrojnici

- provést zateplení půdy v budově hasičské klubovny, zabezpečit pravidelnou údržbu klubovny, buňky a hřiště

- zabezpečit konání výroční valné hromady okrsku číslo 12 dne 15. února na hasičské klubovně

- organizačně zajistit VII. ročník pohárové soutěže dne 10. května, která je i letošním roce zařazena do soutěží Velké ceny okresu

- organizačně připravit VI. ročník netradiční soutěže Poslední klání dne 27. září

- zabezpečit výcvik družstva žen a družstva mužů a jejich účast na soutěži okrsku, soutěžích Velké ceny okresu a dalších netradičních soutěží – včetně soutěže ve Svitu

- připravit kulturní akce – Pálení čarodějnic v měsíci dubnu a Pouťové vycházky v měsíci červenci

- zabezpečit požadavky obecního úřadu na úseku požární ochrany a brigádnických činností

Závěrem zprávy chci poděkovat všem členům sboru za jejich obětavou a nezištnou práci, kterou dělají nad rámec běžných občanských povinností, členové sboru děkují obecnímu úřadu za jeho pomoc při zajišťování naší činnosti i za účast na těchto akcích. Doufáme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i v tomto roce a k tomu nám všem přeji pevné zdraví, pohodu a dobrou partu.

 Poté následovala diskuze, které se zúčastnili mimo jiné starosta obce pan Libor Zajíček, který pozdravil výroční valnou hromadu za sebe i za zastupitelstvo obce, poděkoval za činnost, péči o areál, techniku a klubovnu. Dále poděkoval za činnost sboru pro veřejnost obce a za reprezentaci obce doma i v zahraničí. Seznámil přítomné členy s návrhem rozpočtu na tento rok a s nově uzavřenou smlouvou pojištění členů jednotky sboru. Dále v diskuzi vystoupil pan Milan Kopecký, který členy pozdravil za okrsek hasičů č. 12.

 Po předání ocenění a vyznamenání členům sboru, připomenutí významných životních jubileí následovala tradičně bohatá tombola a volná zábava.